CAP


Què és el CAP?
L'acrònim CAP correspon a un Certificat d'Aptitud Professional amb validesa a tot el territori de la Unió Europea, que serveix per acreditar que un conductor ha superat els cursos i exàmens exigits per a l'obtenció de la qualificació inicial com a conductor professional. És un certificat que no té data de caducitat però la seva vigència depén de que el seu titular segueixi, dintre d'uns terminis determinats en la normativa, els cursos de formaci&ioacute; contínua que correspongui.

A quins conductors afecta?
A aquells que hagin de conduir vehicles d'empreses establertes a qualsevol Estat membre de la Unió Europea, per la que resulti obligatori estar en possessió de permissos de conducció de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.

A partir de quan és exigible el CAP?
En relació amb l'exigència del CAP és necessari diferenciar entre exigència de la qualificació inicial i la de la formació contínua.
La qualificació inicial s'exigirà:
- Pels conductors titulars dels permisos D1, D1+E, D, D+E expedits a partir del 11 de setembre de 2008.
- Pels conductors titulars dels permisos C1, C1+E, C, C+E expedits a partir del 11 de setembre de 2009.

Lliça d'Amunt
Parets del Vallès - Eixample
Parets del Vallès - Casc Antic
Diseñado por SF-Informàtica